Aantekeningen


Treffers 101 t/m 150 van 1,437

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 29» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Lindbeck, R.H. (I4608)
 
102 Attestatie afgegeven 26-11-1780
Gerrit Klaases Kimswerd
Aukje Heyns Almenum
DTB 340 1696-1810.
Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1780
DTB nr: 340, 1696 - 1810
Vermelding: Attestatie afgegeven 26 november 1780
Man: Gerrit Klaases, Kimswerd
Vrouw: Aukje Heyns, Almenum. 
Gezin F74
 
103 Avondwake 14 apr 2017, Clemenskerk, Hulsberg Seerden, Marie-Louise Francisca (I4304)
 
104 Ayso Hayes HEMMINGA (http://www.weddink.nl/web/vanotten/rvon50.htm)

OCCUPATION: Schoolteacher

PUBLICATION: Sibbe, Vol. II, 1942, page 360 and notes of RIN 385

NOTE: 1677 Mr. Ayso Hajens served the winterschool in Boornbergum for 5 guilders at sixmonths. (Publ. Smellingeraland, page 445).

20 Mar 1680 Mr. Aitzo Hajens becomes churchmember in Drachten.

Dec 1680 Mr. Aysse Hayes came from Drachten to Oostermeer. (Publ.: Sannnes - Schoolmeesters). They called him "master Aysse". He was there only 3 years. (Publ.: B.R. Veltman - Oostermeer, p. 82).

25 Feb 1681 Mr. Ayze Haeyes became churchmember in Oostermeer with letter of transfer from Drachten, signed by J. Duyrsma 19 Dec 1680.

7 Jun 1682 Registration of letter of transfer in Oostermeer.

1682 Churchmemberslist Oostermeer: De Wal: Mr. Ayse Haeyes HEMMINGA.

28 Jan 1683 Mr. Ayse Hayes leaves Oostermeer and goes to Burum (Publ.: Sannes - Schoolmeesters).

11 Feb 1683 Aizo Hayes schoolservant in Burum comes with letter of transfer from Oostermeer.

8 Feb 1685 Became churchmember in Burum: Grietje Edzes, houswife of Aize Hayes, schoolteacher in Burum.

29 Jul 1688 Coming to Beetsterzwaag with letter of transfer from Burum: Aize Hayes and Grietje Edses, married couple, being our schoolteacher and wife.

29 Dec 1689 Last Will of Aeiso van Hemminga (born 1632), Old County Alderman of Friesland, in Beetsterzwaag. Registrated 5 Feb 1691 (RA Friesland, EEE-5 folio 316 verso). As witness figures amongst others: Mr. Aeso Hayes, schoolservant in Beetsterzwaag.

1707 List of churchmembers in Beetsterzwaag (Buirren): Aytze Hayes, Schoolteacher of this Parish (died Juli 1743 old 88 years) and Grietje Edses.

NOTE: 10 Mar 1997 Letter from Gjalt Popma in Gorredijk: Vervolgens kwartierstaat Jacob van Otten: Nr.236. Ayso Haijes Hemminga werd in 1655 geboren en was schoolmeester in Beetsterzwaag. Zijn vrouw heette Grietje Ruitenbergh, geboren in Groninger Opeinde plm. 1660, zij overleed na 1743 in Beetsterzwaag. Aijso kocht in 1676 de helft van de Westerse molen in Beetsterzwaag voor 650 Goudguldens, in 1681 deed hij deze helft voor 800 Goudguldens van de hand.
 
Hemminga, Aijzo Haijes (I2356)
 
105 Ayso Johannes VAN HEMMINGA (http://www.weddink.nl/web/vanotten/rvon50.htm)

PUBLICATION: Album Studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844), Vol. I, Naamlijst der Studenten. Onder redactie van mr. S.J. Fockema Andrea en drs. Th. J. Meijer. In opdracht van het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden uitgegeven door T. Wever - Franeker; 1968. Book page 142, Album page 253: 10 Mar 1648 Aitso HEMMINGA, Beesterswaga Frisius, math

NOTE: See Lycklama Archives (in private hands). R.A. Friesland, EEE-5, folio 316 verso (Registrated 5 Feb 1691) 29 Dec 1689 Last Will of Aeiso van Hemminga, Old County Alderman from Friesland, in Beetsterzwaag, witnessed by Mr. Aeso Hayes, schoolservant in Beetsterzwaag. Transcription of part of this last will (marked 469): "Samen zijnde een duisent twee hondert Carolus guldens met de intressen van dien sedert de daten van dien ver op ten achteren sijnde. Met wijders preesentatie in gevalle de copers en proclamanten mochten comen aan te tonen dat zij deselve meerder mochten wesen uytgeschooten als 't geoffreerde, om het selve in continenti te willen ontvangen des blievende selfs recht om 't overige wederom te mogen genieten en vermits de copers en proclamanten met voorszeide preesentatie en oblatie niet tevreden sijn, soo ist dat welgodts Edele Here Retrahent weer beijde obligaties consigneert in handen van de Edele Bijsitter Oedsma onder welckers preesentatie, oblatie en respectieve consignatie de Edele Heer retrahent versoeckt ad judicatie in forma, opponerende sijn Edele hem wel expres wegens de waarneminge van de heer Dr. Iberius Lycklama, secretaris deser dele aandeel, alsmede de vrije waterlossinge door de voorige drie percelen voorts met sodane lasten, profijten in voegen de vercopers olderen het selve van Haring Jacobs erffgenamen nu alles in coop hebben becomen sonder anders. Gecogt van Juffrouw Hillegonda van Hemminga, echte huisvrouwe van de heer Augustinus Lycklama a Nijeholt, substituut secretaris van Opsterland, in desen met consent, approbatie en assistentie van deselve, Juffrouw Haackien van Hemminga, Hiltie Boelens, huisvrouwe van Jacobus Sinnema, notaris publicus en mede practicyn voor den Gerechte Opsterland, Neeltie Boelens, echte huisvrouwe van de Heer Elias Wigerii, secretaris van Stellingwerf westeijnde in desen met consent, approbatie en assistentie van deselve haare manne, de Heer Boelardus Boelens, old Luitenant van een compagnie cavallerie, Juffrouw Ypckien van Hemminga echte huisvrouwe van deselve gedaan" ...

NOTE: 10 Mar 1997 Letter from Gjalt Popma in Gorredijk: Vervolgens kwartierstaat Jacob van Otten: Nr.472. Ayso van Hemminga werd op 23.5.1632 in Beetsterzwaag geboren, hij was bijsitter bij het Gerecht van Opsterland en Gedeputeerde Staat van Friesland. Zoon Ayso (236) werd in onecht geboren bij Elisabeth Haijes

NOTE: Voor Genealogie Hemminga zie: Van Boelens Archief op Rijksarchief Friesland
 
Hemminga, Aijso Johannes (I2289)
 
106 Barradeel, dopen, geboortejaar 1747, doopjaar 1782
Dopeling: Jetske Ypes IJskam
Geboren op 7 oktober 1747 in Minnertsga
Gedoopt op belijdenis op 28 april 1782 in Pietersbierum
Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

Opm.: De dopeling is gehuwd met Pieter Jurjens

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JETSE of JETSKE IEPES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Pietersbierum, doop 1719-1812
Inventarisnr. : DTB 104
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 20-6-2006

 
Jetske Ypes (I1486)
 
107 Baukje is met een verkeers ongeluk om het leven gekomen. van der Heide, Baukje (I138)
 
108 Been S J Gossepalen 9
8604ED Sneek
Tel: 0515 413079
Gebeld op 03-01-2007
Email adres gegeven
positief 
van der Heide, Hennie (I1043)
 
109 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Beentje, H.S.E.M. (I427)
 
110 Begraafplaats Boskamp Assen Wielinga, Ype (I5850)
 
111 begraafplaats Den en Rust Bunschoten, Johan Theodoor (I2005)
 
112 Begraafplaats Lindenhof Lolkema, Gerlofke (I2134)
 
113 Begraafplaats Musselkanaal Floralaan Jonker, Tjakiena Greta (I1941)
 
114 Begraasfplaats Lindenhof Hoogterp, Gerben (I2133)
 
115 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Heide, A. (I53)
 
116 Begraven 12-12-1769 Leermens
Overledene N.n.
Geslacht v
Relatie Tomas Pieters
Bron Begraafboek Leermens 1735-1805
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 255, folio 9  
Hantje Harms (I4926)
 
117 Begraven 22-10-1765 Leermens
Overledene Jan Klasen Ebes
Geslacht m
Relatie Hantje
Bron Begraafboek Leermens 1735-1805
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 255, folio 9
 
Ebes, Jan Claesen (I4928)
 
118 Begraven na een dienst in de Hervormde Goede Herderkerk, Troelstraweg 49, Leeuwarden de Vries, Helena (I414)
 
119 Begraven op Alg. begraafplaats Harlingen van der Heide, Trijntje (I968)
 
120 Begraven op De Nieuwe Ooster van der Plaats, Johannes (I5577)
 
121 begraven op de RK begraafplaats te Harlingen, grafrechten betaald tot 1931. Nummer: F-C-12 van der Heide, Willem Sjoerd (I1017)
 
122 begraven op de RK begraafplaats te Harlingen, grafrechten betaald tot 2010 door Bettie vd Zweep-Seerden van der Weide, Betje (I152)
 
123 begraven op de RK begraafplaats te Harlingen, grafrechten betaald tot 2010 door mw. Boekema-Schoot
C-H-18 
van der Heide, Melle (I761)
 
124 Begraven op het R.K. kerkhof te Harlingen samen met haar man Ulbe Posthuma. Grafrechten betaald tot 2010 door R. Posthuma. van der Heide, Trijntje (I958)
 
125 Begraven op het R.K. kerkhof te Harlingen, grafrechten betaald tot 1984
C-I-17 
van der Heide, Harmanus (I398)
 
126 Begraven op het R.K. kerkhof te Harlingen, grafrechten betaald tot 1984
C-I-17 
Dijkstra, Dirkje (I206)
 
127 begraven op het RK kerkhof te Harlingen, grafrechten betaald tot 2045 door Jan vd Heide(zoon)
D-C-13 
van der Heide, Melle (I763)
 
128 begraven op Washington Park Memorial Gardens Vanderheide, Jan (James) (I519)
 
129 Begraven te Washington Park Memorial Gardens Alkema, Trijntje (Tena) Gatzes (I1619)
 
130 Beiden vertrekken op 08 januari 1991 naar zorgcentrum 'Parkhoven' Leeuwarden.
Zij zijn daar beiden overleden. 
van der Heide, Joukje (I660)
 
131 Beiden vertrekken op 08 januari 1991 naar zorgcentrum 'Parkhoven' Leeuwarden. Vellinga, Pier (I816)
 
132 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Leeraar, G. (I4704)
 
133 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Heide, J. (I504)
 
134 beroep in 1828 dienstmeid
stamboom blz. 9 
de Wit, Grytje Feddes (I394)
 
135 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Koster, B. (I1596)
 
136 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van Beusekom, P.G. (I1514)
 
137 Bevolking Harlingen
Geeske van der Heide
geb: 28 januari 1890
Vertrokken naar N.Amerika, 12 maart 1907 
Vanderheide, Geeske (Grace) (I346)
 
138 Bevolking Harlingen
Trijntje van der Heide
geb: 31 januari 1903
Vertrokken naar N.Amerika, 12 maart 1907 
Vanderheide, Trijntje (Tena) (I957)
 
139 Bevolkingsregister Leeuwarden:
http://hcl-genealogie.pictura-dp.nl/index2.php?Itemid=2&option=com_genealogie&task=register_bron&tenant=hcl&id=648363&entiteit=akte&persoon_id=1068388 
Gezin F1263930040
 
140 Bevolkingsregister Leeuwarden:
http://hcl-genealogie.pictura-dp.nl/index2.php?Itemid=2&option=com_genealogie&task=register_bron&tenant=hcl&id=651158&entiteit=akte&persoon_id=1080267 
Gezin F1263930041
 
141 bij Albert vd H. Wijk E nr.100 Harlingen van der Heide, Gerrit (I361)
 
142 Bij de crematie is het correspondentieadres Havenplein 16, 8861 XD Harlingen. van der Heide, Eeuwe (I233)
 
143 Bij de feiten klopt iets niet ,
misschien is H-99 spinhuisstraat 1
Spinhuisstraat 1 komt meer voor bij de fam. v.d. Heide
zie bij Corrie Tramper 
van der Heide, Jan (I511)
 
144 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F1168088293
 
145 Bij haar staat een verkeerde naam in het stamboomboek J. Lemstra ipv J Boersma van der Heide, Trijntje (I968)
 
146 Bij het CBG is geen persoonskaart van Jan aanwezig. Dit betekent dat hij zeer waarschijnlijk is overleden in het buitenland. Dit wordt gestaafd door zijn familie, die zegt dat hij na te hebben gevaren in Oost-Indië nooit is teruggekeerd. Zij hebben nooit meer iets vernomen. In de marine-archieven komt Jan echter niet voor. Zijn broer wel. van der Heide, Jan (I513)
 
147 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F1168088316
 
148 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Heide, R.A. (I851)
 
149 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Tolsma, H. (I4565)
 
150 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F1168088325
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 29» Volgende»