Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 301 t/m 350 van 1,480

      «Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 30» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
301 de gemeente Utrecht/de aangever zat er flink naast met de leeftijd bij overlijden. Kerkhoven, Dirkje (I5673)
 
302 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Heide, M. (I749)
 
303 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F1168088359
 
304 De Nieuwe Noorder Bekius, Adriaan (I4713)
 
305 De Nieuwe Noorder Verschoor, Hendriksje (I4714)
 
306 De Nieuwe Noorder Bekius, Evert (I4716)
 
307 De nieuwe Ooster Begraafplaats
Kruislaan 126
1097 GA Amsterdam 
Elias, Wim (I4496)
 
308 De Nieuwe Oosterbegraafplaats Hemminga, Frederik August (I2490)
 
309 De overlijdensadvertentie (CBG, Den Haag) wordt ondertekend met H. van der Heide van der Heide, Melle (I764)
 
310 De partner bij het overlijden van HG vd Berg in 2008, mevr. G.H. Leeraar, woont nu in Farmsum(detelefoongids.nl):

Berg, H G vd
Borgweg 87
9936 EL Farmsum
0596-618862
 
van den Berg, Hendrik Gijsbertus (I424)
 
311 De preciese datum van de geboorte is onbekend. De moeder kon zich de datum niet meer herinneren.
( Bijlagen huwlijksakte). 
Pollema, Elisabeth Lammerts (I255)
 
312 De vader van Jan verleent geen toestemming voor het huwelijk, omdat hij meent dat Jan geen "[?] genoegzaam middel van bestaan kan daarstellen om in het onderhoud des huwelijks te kunnen voorzien, dat ook zijne echtgenoot voormeld van eenen anderen Godsdienst is, [?]" Gezin F276
 
313 Death Residence Localities
ZIP Code: 14008
Appleton, Niagara, New York 
Vanderheite, Richard (I3)
 
314 Death Residence Localities
ZIP Code: 14120
N Tonawanda, Niagara, New York
No Tonawanda, Niagara, New York
North Tonawanda, Niagara, New York
Pendleton, Niagara, New York
Wheatfield, Niagara, New York 
Prohaska, Julia Agnes (I2)
 
315 Deceased in Township Richfield, which is part of Saint Helen (Sources: Michigan Deaths, 1971-1996; Social Security Death Index).  Gentile, Armand (I1671)
 
316 Den ... novembris 1636 is myn huisfrou in de kraam bevallen met een dochter genaemdt HAECKIEN Hemminga, Haeckien Johannes (I2190)
 
317 Den 1 November 1826 is Taetske mijn voorschreven huisfrou in den kraam
bevallen van een jonge soon omtenrendt 2 ueren nae middernacht ende den 12
november 1626 op de Swaegh van Hendrik Bothe gedoopt WIGGER nae Wigger Sickma ende is van
syn moey Frouck Sickma ten doop hehouden.

---------

He built the east wing of 84 Hoofdstr (demolished 1848) after 1670 
Hemminga, Wygerus Johannes (I2186)
 
318 Den 13 december 1672 is mijn lieve ,, beste moeder,, TAETSKE SIRXSMA, in
deselve huisinge alwaar mijn moeder is gestorven tot Lynwarden s, avens
omtrendt 10 ueren en is op den 19 december met eenige peerden en sleeden
oover is nae Beedsterswaegh gebracht en begraven op het kerckhof tot
Beedsterswaegh op het suidt van den toren begraven. 
Sickma, Taetske Sierks (I2844)
 
319 Den 19 meij 1641 morgens omtrent 4 ueren is myn lieve soontie aan den
kinderpocken in den Heere gestorven te weeten MARTINNES JOHANNES. 
Hemminga, Martinnes Johannes (I2191)
 
320 Den 22 april 1629 morgens tusgen 3 en 4 ueren is myn huisfrou met een
joghsoon in de kraam bevallen, die wij noemen SIRCK, na ons overledene soon. 
Hemminga, Sirck Johannes (I2189)
 
321 Den 22 Juni 1673 is ons ondstorven aan den kinderpokken ons eenigsten broer
JOHANNES HEMMINGA binnen Liuwarden op het tuijnen morgens omtrendt 5 ueren
en is op den ditto tot Beedsterswaegh op het kerckhof op den suidseidde van
den toren begraven. 
Hemminga, Johannes Aijsos (I2182)
 
322 Den 23 may 1632 morgens om 8 ueren is TAETSKE myn huisfrou met een jonge soon in den kraam bevallen welcke genaemdt is AEYSO JOHANNES,den 29 juny
1632 gedoopt.

grafschrift op grafzerk:

leit hier begraven den 18 martij 1880 is in den
Heeren gerust Aeyso Hemminga in leven oldt gedeputeerde Staedt van Friesland ende mederechter
van Opsterlandt ende volmacht ten lantsdage oldt omtrent 58 jaer leit alhier begraven ende begeerde niet dar deze steen in 60 jaer sal opgenomen worden.

Aeyso geb 23-5-,gedoopt 29-7-1632 te Beetserzwaag, getrouwd met Rinske op 8-11-1654 te Beetsterzwaag

-------------
VERDER GAAN WE NU MET DE AANTEKENINGEN VAN ZIJN ZOON AEYSO JOHANNES HEMMINGA.

Den 29 desember 1650 is gestorven ons oom dr SIRCK HEMMINGA omtrendt tusken 9 en 10 ueren d, avends tot Lynwarden op den tuynen.

Den 8 novembris 1654 hebben wij AYSO HEMMINGA ende RINSKE BOELENS met malkander getrouwdt in ons kerck in Beedsterswaegh op een sondagh getroudt.

Den 20 juli 1655 is mijn lyeave huisfrou RINSKE BOELENS in den kraam bevallen met een jongedochter, die gedoopt is den 23 july 1655 door dominy Schuring mede genaemd HILTIE

Den 18 augusty 1658 is mijn lyeave huisfrou RINSKE BOELENS in den kraam bevallen met een jongedochter die gedoopt is in ons kerck den 23 augustij 1659 en genaemd HACKIEN

Den 21 february 1661 is mijn lieve huisfrou RINSKE BOELENS in den kraam bevallen met een jonge dochter die gedoopt is in ons kerck den 24 february 1661 en genaemdt is TAETSKE na haer beste moeder.

Den 22 february 1665 is mijn lieve huisfrou RINSKE BOELENS in den kraam bevallen met een jonge dochter, die gedoopt is in ons kerck den 24 febrary en genaemd is IPKIEN

Den 1 january 1670 is mijn lieve huisfrou RINSKE BOELENS in de kraam bevallen van een jonge soon die gedoopt is in ond kerck op 9 january en
genaemd is JAN

DUS KINDEREN VAN AYSO(AEYSO) EN RINSKE ZIJN;
1 HILTIE
2 HACKIEN
2 TAETSKE
4 IPKIEN
5 JAN

------------
Op den 14 maarty 1690 is in den Heere gerust myn lieve vaader oldt in syn 59 jaer ,nalaatende 3 dochters , leydt in de Olderdorper koor begraven(Ayso Hemminga geshreven)

-------------
Hypotheekboek Idaarderadeel R4Fol 449v

Ayso Hemminga & Rinstke Boelens, living at Beetsterzwaag on 24 Nov 1671

Hof van Friesland EEEs fol 316, testament Aiso van Hemminga

-------------
In your list of the descendents of the latter, you mention two marriages of his
grandson Ayso Johannes Hemminga. However, the first (with Elisabeth Hayes) was
actually not a marriage, but whatever it was it did result in the birth of Aijzo
Haijes, who was then named after his natural father, but he got the patronym of
his maternal grandfather (which was a usual thing for unmarried mothers to do).
It is most likely that he was born in Beetsterzwaag around 1653/1654, just
before his fathers marriage to Rinskje Broers Boelens. Although he did not get
the nobility status of his father, he did receive a good education and became a
schoolmaster. First in Boornbergum, then subseqently in Noorder Drachten,
Oostermeer, Burum and back to Beetsterzwaag. By the way, the family name of his
wife is Ruytenbergh instead of Ruitenbach."

Ayso Johannes Hemminga, bijzitter van het gerecht van Opsterland en Gedeputeerde Staat van Friesland, geboren in Beetsterzwaag op 23 mei 1632, aldaar overleden 18 maart 1690, begraven in Olterterp (kerk), 57 jaar oud. De grafzerk is nog aanwezig in kerk van Olterterp.

Later, rond 1656 is hij, ca. 24 jaar oud, getrouwd met Rinske Broers Boelens, ca. 21 jaar oud, geboren in Beetsterzwaag circa 1635, aldaar overleden voor 1690, hoogstens 55 jaar.

Hij had een relatie met Elisabeth Hayes, waarschijnlijk geboren in Beetsterzwaag, ca. 1632.
Uit deze relatie:
Ayso Hayes Hemminga, geboren in Beetsterzwaag circa 1655.

dhr. H Bosma: Aeyso H. was onder andere eigenaar van de Hemminga vene in Boornbergum 
Hemminga, Aijso Johannes (I2289)
 
323 Den 26 januerary 1629 is myn huijsfrou Taetske Sirxs moeder Haek Boeles,
weduwe van Sirck Saekes omtrendt 7 a 8 ueren voornoen verstorven. 
Boelens, Haeck Boeles (I2187)
 
324 Den 4 ocktober 1624 is Taetske mijn voorschreven huisfrou omtrent 2 ueren om
middernacht in den kraam bevallen met een jongedochter ende is den 13
ocktober 1624 op den Swaegh door doemeny joh. Bruins gedoopt HILTIE, nae
haar suster ende is door Sierkx haar moey ten doop gehouden.

Op den 2 januari 1629 is myn dochter HILTIE gestorven omtrendt 11 ueren
voornoen ende is den 4 derselven mandts op Bexserswaegh kerckhof te suijden
van de toren bij Sirck sackes haar beste vader begraven. 
Hemminga, Hiltie Johannes (I2185)
 
325 des voormiddags om 10 ure Lijker, Trijntje (I950)
 
326 Deventer RK begraafplaats Vroklage, Beerend (I149)
 
327 Deze kinderen zijn nog niet ingevuld Posthuma, Ulbe (I977)
 
328 Deze naam hier puur op basis van mogelijke vernoeming van achterkleindochter Froukje geplaatst. Verder onderzoek nodig! Gezin F662
 
329 deze naam is niet juist 12 07 03 Kisfelt, Maria Margarita (I744)
 
330 Died in a Grand Rapids home for Veterans Vanderheide, Herman (I1625)
 
331 died unmarried (Klaas Bekkema) Sickma, Saco Siercks (I2846)
 
332 Died unmarried (Klaas Bekkema) Sickma, Antje Siercks (I2857)
 
333 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Heide, D.E. (I195)
 
334 dienst R.K. Sint Michaëlkerk te Harlingen vooraf Wierda, Riemke Sijtske Theresia (I845)
 
335 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Dijkstra, H. (I1377)
 
336 dit is familie van anneke scheepstra uit midlum van der Heide, Melle (I766)
 
337 DIT IS ONJUIST
VOLGENS T BOEK IS HET BOONSTRA!!! 
Boomstra, Sije (I888)
 
338 diverse lidmaten waaruit blijkt dat zij getrouwd zijn. Echter geen huwelijksakte.  Gezin F1168087468
 
339 Dochter Maria wordt 7 maanden na het sluiten van het huwelijk geboren; overlijdt ruim twee maanden later van der Heyde, Pieter Johannes (I825)
 
340 dochter van de procureur-generaal van het hof van Friesland van Gell, Anna (I1802)
 
341 dochter van Jan Fokkema en Berber Sjoerds, beide overleden Fokkema, Tettie (I3064)
 
342 dochter van Johannes Foppes de Vries en Trijntje Robijns Leijker. de Vries, Grietje (I386)
 
343 dochter van Johannes Foppes de Vries en Trijntje Robijns Leijker. de Vries, Jetske (I590)
 
344 dochter van Johannis Foppes de Vries en Trijntje Robijns Leyker. de Vries, Geertruida (I339)
 
345 dochter van Johannis Foppes de Vries en Trijntje Robijns Leyker. de Vries, Geertruida (I340)
 
346 dochter van Johannis Foppes de Vries en Trijntje Robijns Leyker. de Vries, Klaske (I687)
 
347 Doet een erflating aan May en Frits Willem van Oppen Miedema, Maaike (I710)
 
348 Doop 01-01-1692 Midwolde

Dopeling: N.N.
Geslacht: v
Woonplaats:

Vader: Asingh
Moeder:
Getuige:

Opmerkingen doopdag, -maand en -naam niet aangetekend, doop 1692

Bron Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1672-1702
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 296, folio 30 
Jeltje Azings (I587)
 
349 Doop 14-08-1692, Midwolde
Dopeling: Jannes
Geslacht: m
Geboorteplaats: Midwolde
Geboortedatum
Vader: Eeuwe Jannes
Moeder
Getuige
Opmerkingen
Bron: Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1672-1702
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 296, folio 30 
Johannes (Jannes) Eeuwes (I634)
 
350 Doop 23-09-1736, Midwolde

Dopeling: Everdina
Geslacht: v
Geboorteplaats: Leek
Geboortedatum

Vader: Jannes Eeuwes
Moeder: Gesina Derks
Getuige

Opmerkingen

Bron: Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1672-1702
Collectie DTB: (toegang 124)
Inventarisnummer 296, folio 89 
Everdina J(oh)annes (I1758)
 

      «Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 30» Volgende»